El futur amb les renovables, alumnes del CP de Muntatge i manteniment d’instal.lacions solars tèrmiques

Fundació EMI Manresa > Sense categoria > El futur amb les renovables, alumnes del CP de Muntatge i manteniment d’instal.lacions solars tèrmiques

L’energia solar té una gran influència en el nostre planeta i pot ser una de les solucions més importants per combatre el canvi climàtic i assegurar un futur sostenible. L’energia solar tèrmica és una de les formes més efectives d’aprofitar aquest recurs inesgotable i net.

L’energia solar tèrmica és una tecnologia que aprofita l’energia del sol per generar calor, que pot ser utilitzat per a una gran varietat de fins. Aquesta tecnologia es basa en la captació de la radiació solar i la seva transformació en calor utilitzant col·lectors solars. Hi ha diversos tipus de col·lectors solars, com ara col·lectors plans i col·lectors de concentració, i cadascun té aplicacions específiques. Aquí explorarem alguns dels seus usos més importants.

Un dels usos més comuns de l’energia solar tèrmica és la producció d’aigua calenta. Els col·lectors solars tèrmics instal·lats als terrats o terres de les edificacions poden captar l’energia solar i escalfar l’aigua que es pot utilitzar per dutxar-se, rentar-se les mans i altres tasques diàries. Aquesta aplicació és àmpliament utilitzada en habitatges i hotels per reduir la dependència de fonts d’energia més contaminants com els combustibles fòssils.

Una altra aplicació de l’energia solar tèrmica és la calefacció d’espais. En països amb hiverns freds, com Catalunya, els sistemes de calefacció solar tèrmica poden ser una opció econòmica i ecològica per mantenir les llars càlides. Els sistemes de calefacció solar tèrmica funcionen captant l’energia solar i emmagatzemant-la en un fluid caloportador que posteriorment es distribueix a través de radiadors o calefactors.

A més de les aplicacions residencials, l’energia solar tèrmica té un gran potencial en aplicacions industrials i comercials. Moltes empreses utilitzen aquesta tecnologia per a processos de calor industrials, com la pasteurització i la dessalinització de l’aigua de mar. Això no només redueix els costos operatius, sinó que també disminueix l’empremta ecològica de les operacions.

Un dels avantatges més importants de l’energia solar tèrmica és la seva sostenibilitat. En utilitzar l’energia del sol, es redueix la dependència de les fonts d’energia no renovables i, al mateix temps, es minimitza l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.

Tanmateix, com qualsevol tecnologia, l’energia solar tèrmica no està lliure de desafiaments. La seva eficiència pot veure’s afectada per factors com la meteorologia i la ubicació geogràfica. També requereix una inversió inicial en equips i instal·lació, tot i que a llarg termini, sol ser una opció econòmica. El manteniment regular és fonamental per garantir el bon funcionament dels sistemes.

En resum, l’energia solar tèrmica és una tecnologia prometedora que ofereix una forma eficient i sostenible d’aprofitar l’energia del sol per a diverses aplicacions. Amb el compromís de les institucions i la inversió en investigació i desenvolupament, aquesta tecnologia pot jugar un paper essencial en la transició cap a un futur més net i sostenible, no només a Catalunya sinó a tot el món i els nostres alumnes estaran preparats per assolir amb èxit aquesta transició gràcies a la formació que reben per part de la Fundació EMI Manresa.