Coneix-nos millor

La Fundació

Fundació EMI Manresa > La Fundació

Carta Fundacional

Fundació EMI-MANRESA, és una entitat docent,sense afany de lucre, inscrita amb el nº 6 en el
Registre d’associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya, que promogué, i és titular, de l’Escola de Comandaments Intermedis EMI-MANRESA.

La Fundació Cultural Privada Escola de Comandaments Intermedis, anomenada “FUNDACIÓ EMI-MANRESA”, es constitueix com a

Fundació privada de serveis de promoció, segons la legislació vigent continguda en la Llei 5/2001, de 2 de maig de fundacions, i en altres disposicions que regulen les fundacions.

La seu social de la Fundació EMI-MANRESA està establerta a la ciutat de Manresa (Bages) i disposa d’oficines a Barcelona (Barcelonès), a més d’un Centre Residencial de Formació a la localitat d’Òdena (Anoia) i disposar d’un centre especialitzat en oficis industrials i logístics situat a i Manresa (Bages).

Objecte Social

La Fundació EMI-MANRESA, tal i com figura en els seus estatuts, es proposa formar integralment al personal que ocupa o pot ocupar llocs de responsabilitat específica en les empreses, millorar l’ocupabilitat de les persones per facilitar la seva inserció socio-laboral i també fomentar, organitzar o promoure qualsevol activitat que pugui complementar aquesta formació.

Els objectius principals venen determinats estatutàriament pels elements essencials de la formació, que son els següents:

 • El desenvolupament progressiu de la responsabilitat social en l’exercici de la seva tasca
 • Una capacitació, com més eficient millor, en les tècniques d’organització i en les diferents especialitats empresarials, amb una clara orientació cap a la formació i qualificació de professionals d’empresa.
 • El respecte als drets fonamentals de la persona i el sentit de servei a la societat.
 • La cooperació social d’interès general per combatre situacions de necessitat i evitar la marginació social mitjançant la no discriminació de les persones i treballadors per raons d’origen, físiques o ideològiques, així com la integració social i laboral dels col•lectius més desfavorits.
 • L’estímul i les facilitats per a la formació permanent i contínua, així com els seu reconeixement social.

Àmbits de treball

El marc d’actuació de la Fundació EMI-MANRESA ve determinat per les activitats que desenvolupen el seu objecte fundacional, les quals estan, principalment, relacionades amb l’aprenentatge i la capacitació de les persones, així com qualsevol altre tipus d’activitat connexa.

Per a la consecució de les finalitats fundacionals i sempre que estiguin relacionades, la Fundació EMI-MANRESA podrà desenvolupar, sense caràcter limitador, les activitats següents:

 • Promoció, realització i divulgació d’estudis i investigacions sobre matèries relacionades amb l’empresa, els sectors econòmics, les estratègies empresarials, les professions, els oficis i l’economia.
 • Creació i concessió d’ajuts, beques i premis destinats a finalitats de formació, estudi i investigació.
 • Realització de tot tipus de congressos, conferències, cursos, seminaris, jornades, sessions, reunions de treball, etc. per promoure l’aprenentatge i la capacitació.
 • L’edició de publicacions, llibres i materials didàctics procedents tant de les activitats com d’altres d’alienes a la Fundació.
 • Habilitació de procediments de col•laboració amb les empreses, organismes, entitats i institucions, nacionals i internacionals, dels diferents àmbits de la gestió empresarial.
 • Generar i divulgar opinió, a partir de bases científiques, sobre les matèries empresarials i socials pel seu millor coneixement per part de la societat.
 • Desenvolupament i participació en activitats culturals que s’estimin d’interès d’acord amb les finalitats fundacionals.
 • Programes de cooperació i voluntariat social

Organs de govern

Per al seu govern i administració, la Fundació EMI-MANRESA compta amb un Patronat, com òrgan suprem, el qual escull els seus propis càrrecs de President, Vicepresident i Secretari.

El Patronat nomena al Director General, amb les atribucions pròpies que li són conferides pels Estatuts i aquelles altres delegades per aquell.