FORMACIÓ OCUPACIONAL

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Curs ID
ADGG0408
Campus
Manresa Centre
Modalitat
Ocupacional
Hores
430 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

ENTORN PROFESSIONAL

Àmbit professional: Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d’altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d’administració o serveis generals. Sectors productius: Està present en tots els sectors productius, així com en l’Administració pública, i destaca pel seu alt grau de transectorialitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

Operadors/ores de central telefònica.
Teleoperadors/ores.
Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
Empleats/ades de finestreta de correus.
Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència.
Ordenances.
Taquillers/Taquilleres. Auxiliar de serveis generals.
Auxiliar d’oficina.
Auxiliar d’arxiu.
Auxiliar d’informació.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Denominació: Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Codi: ADGG0408
Família professional: Administració i gestió
Àrea professional: Gestió de la informació i comunicació
Nivell de qualificació professional: 1
Qualificació professional de referència: ADG305_1 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (RD 107/2008 d’1 de febrer).
Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:

UC0969_1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
UC0970_1: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l’organització.
UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.
Resum temari Modul 1:

1. L’organització d’entitats públiques i privades

– Funcions de les empreses:

· Classes.
· Jerarquia.
– La funció administrativa:

· Definició.
· Objectius.
– L’estructura de l’empresa:

· Concepte d’organització.
· Principis d’organització.
· L’organització formal i informal.
– L’organigrama:
– Organització bàsica de l’Estat i la Unió Europea:

· Administració central.
· Administració autonòmica.
· Administració local.
· Unió Europea.
2. L’organització dels recursos humans

– L’organització en activitats de suport administratiu:

· Criteris d’organització i coordinació.
· Procediments de treball.
· Indicadors de qualitat de l’organització.
· Pautes per obtenir resultats.
– Els grups:

· Elements.
· Estructura.
· Classificació.
– Fases i comportament del treball en equip o en grup:

· La identificació del grup: l’ideal del grup.
· Les normes del grup.
· Els papers en el grup.
· El poder i la cohesió del grup.
· Avantatges i inconvenients del treball en equip.
· Finalitat de les tècniques de dinàmica de grups.
· Factors que modifiquen la dinàmica de grup.
· Funcions del coordinador/a del grup: nivell de tasca i de relació.
– El treball en grup en activitats de suport administratiu:

· Característiques d’un grup de treball de suport administratiu tipus.
· Funcions en un grup de treball de suport administratiu tipus.
· Grau de participació.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

Una vegada finalitzats i aprovats tots els exàmens del curs, d’acord a la valoració realitzada pel tutor o tutora assignat/a, es rebrà el corresponent Diploma on s’acreditaran els coneixements adquirits així com la realització i el grau d’aprofitament dels mateixos.

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí