CURS SUBVENCIONAT TREBALLADORS, ERTOS I AUTONOMS

INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS

Fundació EMI Manresa > Subvencionat Sector Metall > INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS
Formació per treballadors en actiu, ERTOS i autònoms

CURS SUBVENCIONAT

Curs ID
EOCO010PO
Campus
Manresa Centre
Modalitat
Contínua - Subvencionada
Hores
70 hores
Mètode
Presencial

Programes de formació professional per a l’ocupació 100% subvencionats, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en actiu, promoguts pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.

 

Aquest Curs EOCO010PO Interpretació de plànols li ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Edificació i obra civil. Amb aquest CURS EOCO010PO Interpretació de plànols l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del sector i interpretar el sistema de presentació gràfica utilitzada en tota mena de planells, adquirint els coneixements necessaris amb relació a les normes de representació dels mateixos i utilitzant les diferents tècniques com l’escala, línia i l’acotament.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UNITAT DIDÀCTICA 1. INTERPRETAR UN PLA I LA SIMBOLOGIA CORRESPONENT

Conèixer els diferents sistemes de representació gràfica
Realitzar especejaments i el croquis d’elements estructurals
Limita peces mecàniques
Descriure les formes i dimensions dels elements
Identificar les normes que conté la informació tècnica
Limita els dibuixos en funció de l’procés de fabricació o de la seva funcionalitat
Identificar i representar la simbologia normalitzada aplicable en fabricació mecànica
Treballar amb unions desmuntables

UNITAT DIDÀCTICA 2. VISTES D’UN OBJECTE EN EL DIBUIX

Relació entre les vistes d’un objecte
Vistes possibles i vistes necessàries i suficients
Tipus de línies emprades en els plànols
Denominació i aplicació
Simbologies emprades en els plànols
Símbols de soldadura més usuals
Vistes, seccions i detalls en la representació gràfica

UNITAT DIDÀCTICA 3. EL ACOTAT AL DIBUIX

Norma de acotat
Estudi de plànols de conjunt
Parts que el componen
Organització i relació entre vistes
El croquis de peces
L’escala en els plànols
Plànols de conjunt
Col·leccions de plans d’una obra
Tècniques avançades d’interpretació d’ordres i especificacions tècniques
Relació entre les vistes d’una peça i la seva forma real en tres dimensions
Importància de la meticulositat en la transmissió de dades d’un pla a un croquis

UNITAT DIDÀCTICA 4. ACOTAMENT

Normes generals, escales
xamfrans
arrodoniments
cons
entalladures
toleràncies dimensionals
Tipus de toleràncies (ajust, joc, etc …)
Sistema eix base, forat base
toleràncies superficials
toleràncies geomètriques
Tipus Simbologia i representació
Interpretació de toleràncies geomètriques
elements roscats
representació
acotació

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Descobreix més cursos

Cursos ONLINE

T'interessa aquest curs ONLINE

Vols més informació