FORMACIÓ OCUPACIONAL

Activitats de gestió administrativa

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Activitats de gestió administrativa
Curs ID
ADGD0308
Campus
Manresa Centre
Modalitat
Ocupacional
Hores
880 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Actualment les funcions administratives en una empresa no es limiten a transcriure informes o recepcionar trucades, la gestió administrativa requereix coneixements d’àrees com:

  • Tresoreria.
  • Comptabilitat.
  • Gestió de dades i arxius.
  • Ofimàtica.
  • Etc.

En la societat actual s’està produint un increment, cada vegada major, de les exigències requerides als empleats de l’àrea administrativa, als quals se’ls demanda major professionalització i coneixements sobre el treball i les funcions a exercir.

Tots aquests elements justifiquen l’existència d’una oferta formativa dins de la formació Professional per a l’Ocupació, que es materialitza i concreta en el Reial decret 645/2011, de 9 de maig, pel qual s’estableix, entre uns altres, el certificat de professionalitat de l’ocupació de “Activitats de Gestió Administrativa” que s’inclou en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat de la família professional Administració i Gestió.

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest Curs és, per tant, el formar bons professionals en l’àmbit de l’administració i capacitar-los per realitzar les següents funcions:

Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
Realitzar les gestions administratives de tresoreria.
Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans.
Realitzar registres comptables.
Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
Per tant, amb la superació d’aquest curs, el/la alumn@ estarà capacitat per realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits per l’organització.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

Identificació del Certificat de Professionalitat:
Denominació: Activitats de gestió administrativa
Codi: ADGD0308
Família Professional: Administració i gestió
Nivell de qualificació professional: 2
Qualificació professional de referència: ADG308_2 Activitats de gestió administrativa (RD 107/2008 d’1 de febrer).
Estructura i continguts del nostre curs.

El curs d’Activitats de Gestió Administrativa està integrat per 7 Mòduls formatius, cadascun dels quals es compon de diverses Unitats Didàctiques que desenvolupen els continguts especificats en el pla d’estudis del curs.Els set Mòduls Formatius, amb les seves corresponents Unitats Didàctiques, configuren l’itinerari formatiu complet per a l’especialitat professional d’Activitats de Gestió Administrativa.La relació de mòduls i unitats formatives que componen l’itinerari formatiu són:

Mòdul 1: Operacions administratives comercials
Unitat Formativa 1: Atenció al client en el procés comercial
Atenció al client en les operacions de compravenda.
Comunicació d’informació comercial en els processos de compravenda.
Adaptació de la comunicació comercial al telemarketing.
Tramitació en els serveis postvenda.
Unitat Formativa 2: Gestió administrativa del procés comercial
Tramitació administrativa del procediment d’operacions de compravenda convencional.
Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda.
Gestió d’estocs i inventaris.
Unitat Formativa 3: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial
Tramitació administrativa del procediment d’operacions de compravenda convencional.
Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda.
Gestió d’estocs i inventaris.

Mòdul 2: Gestió operativa de tresoreria
Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers.
Confecció i ocupació de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria.
Mètodes bàsics de control de tresoreria.
Operacions de càlcul financer i comercial.

Mòdul 3: Gestió auxiliar de personal
Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals en l’empresa.
El contracte de treball.
Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social.
Gestió de Recursos Humans.

Mòdul 4: Registres comptablesPla General de Comptabilitat
Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable.
El patrimoni de l’empresa.
Registres comptables de l’activitat empresarial.
Comptabilitat de l’IVA en els llibres auxiliars.
Unitat Formativa 2: Aplicacions informàtiques de comptabilitat
Programes de comptabilitat.
Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques.

Mòdul 5: Enregistrament de dades
Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d’enregistrament de dades.
L’actuació personal i professional a l’entorn de treball de l’activitat d’enregistrament de dades.
Aplicació de tècniques mecanográficas en teclats estesos de terminals informàtics.
Aplicació de tècniques mecanográficas en teclats numèrics de terminals informàtics.
Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats.

Mòdul 6: Gestió d’arxius
Gestió d’arxius públics i privats.
Optimització bàsica d’un sistema d’arxiu electrònic.
Gestió bàsica d’informació en sistemes gestors de bases de dades.

Mòdul 7: Ofimàtica
Informàtica bàsica.
Microsoft Word, Access, Excel, Powerpoint.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

Una vegada finalitzats i aprovats tots els exàmens del curs, d’acord a la valoració realitzada pel tutor o tutora assignat/a, es rebrà el corresponent Diploma on s’acreditaran els coneixements adquirits així com la realització i el grau d’aprofitament dels mateixos.

Aquest professional exerceix la seva activitat a l’àrea d’administració, recursos humans, comptabilitat o financera, de qualsevol empresa, tant pública com a privada, realitzant les funcions a instàncies d’un responsable superior qui, depenent del grau de desenvolupament de la mateixa, pot ser una única persona o el responsable de cadascun dels departaments –comercial, tresoreria, comptabilitat, Recursos Humans– o aquelles persones en les quals aquests deleguin. També podrà desenvolupar la seva activitat en assessories laborals, gestories i/o empreses consultores o de serveis, així com entitats del sector financer i d’assegurances.
Està present en tots els sectors productius, així com en l’Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transectorialidad.
Sortides professionals:

Treballadors administratius de comptabilitat, en general.
Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
Auxiliar administratiu de comptabilitat.
Auxiliar adm

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí