Ajuts a empreses del Bages per la situació d’aturada COVID-19

Fundació EMI Manresa > Sense categoria > Ajuts a empreses del Bages per la situació d’aturada COVID-19

Us adjuntem informació rellevant per als vostres negocis.

El Consell Comarcal del Bages dóna ajuts a fons perdut per aquells autònoms i petites empreses que han hagut de parar la seva activitat a causa de la crisi sanitària provocada per COVID -19.

Confirmeu si compliu requisits i demaneu la sol·licitud.

Què motiva la mesura?

La pandèmia de la Covid-19 està ocasionant a la comarca una crisi
econòmica, social i laboral molt important. Des del Consell Comarcal
del Bages es vol contribuir a pal·liar els efectes econòmics que l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha causat
als professionals i empreses del territori, mitjançant una línia d’ajuts
econòmics no reemborsables.

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

Els professionals autònoms, només persona física.
• Microempreses, constituïdes amb qualsevol forma jurídica, amb un
màxim de 6 persones treballadores.
• Cooperatives, amb un màxim de 6 persones treballadores.
Cada sol·licitant només podrà formular una única sol·licitud i referida
només a un únic grup i a una activitat econòmica de les detallades
en el llistat de CNAE d’activitats afectades per la declaració de l’estat
d’alarma.

Com es pot sol·licitar l’ajut?

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a la seu electrònica del
Consell Comarcal.
El model normalitzat de sol·licitud https://ajutscovid.ccbages.cat/
solicitud, així com qualsevol altre informació relativa a aquestes bases,
estarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web del
Consell Comarcal del Bages: https://ajutscovid.ccbages.cat
El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant la signatura
d’una declaració responsable que s’inclourà a l’imprès de sol·licitud
de l’ajut.