FORMACIÓ OCUPACIONAL

Transport de llarga distància

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Transport de llarga distància
Curs ID
MF1001_3
Campus
Barcelona
Modalitat
Ocupacional
Hores
90 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Pertanyent a el Certificat de Professionalitat ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA DISTRIBUCIÓ (COMLO0209)

Objectius:
– Analitzar diferents combinacions de rutes i mitjans de transport per a diferents tipus de
operacions internacionals.
– Calcular el cost d’operacions de transport multimodal internacional aplicant les
tècniques i tarifes corresponents.
– Analitzar els elements que garanteixen la integritat de les mercaderies en els diferents
modes de transport en operacions internacionals o multimodals.
– Gestionar la documentació necessària per a operacions de transport multimodal.
– Analitzar les incidències més habitu
transport de llarga distància i els procediments per a resoldre-les.
– Utilitzar correctament els sistemes informàtics de gestió, informació i
comunicació necessaris, per garantir un flux de la informació adequada.

OBJECTIU

Realitzar operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, seguint instruccions donades, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l’empresa i la normativa d’aplicació vigent.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

1. ANÀLISI I CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE LLARGA DISTÀNCIA.
1. Particularitats de l’transport internacional.
2. Operadors específics de l’transport internacional.
3. Marc jurídic de l’transport UNITAT DIDÀCTICA

2. OPERATIVA DEL TRANSPORT INTERNACIONAL.
1. Els diferents modes de transport i les seves característiques: carretera, ferrocarril, marítim, fluvial, aeri, multimodal.
2. Comparativa de la manera de transport en relació a la seva rapidesa, seguretat, cost i tipus de mercaderia.
3. Aspectes tècnics de l’transport: vehicles i limitacions.
4. Ordinari.
5. Especial: mercaderies perilloses (MMPP), peribles, animals vius, consolidació i grupatge.
6. Criteris de selecció de maneres de transpo
7. Criteris de selecció d’altres mitjans logístics (embalatge, emmagatzematge, manipulació, despatx duaner, segur).
8. Formes de comercialització de l’transport en les diverses maneres.
9. Normatives reguladores en els diferents modes de transport. UNITAT DIDÀCTICA

3. PLANIFICACIÓ D’OPERACIONS DE TRANSPORT DE LLARGA DISTÀNCIA.
1. Mètodes de planificació i distribució de càrregues en transport internacional.
2. Xarxes i infraestructures de transport a nivell europeu i internacional.
3. Les plataformes intermodals
4. Planificació i selecció de rutes i manera / s de transport.
5. Costos en les operacions de transport internacional.

TRANSPORT DE LLARGA DISTÀNCIA. Pertanyent a el Certificat de Professionalitat ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA DISTRIBUCIÓ (COMLO0209) Analitzar diferents combinacions de rutes i mitjans de transport per a diferents tipus d’operacions internacionals. Calcular el cost d’operacions de transport multimodal internacional aplicant les tècniques i tarifes corresponents. LEMENTOS que garanteixen la integritat de les mercaderies en els diferents modes de transport en operacions internacionals o multimodals. Gestionar la documentació necessària per a operacions de transport multimodal. Analitzar les incidències més habituals que poden produir-se en el servei de transport de llarga distància i els procediments per a resoldre-les. Utilitzar correctament els sistemes informàtics de gestió, informació i comunicació necessaris, per garantir un flux de la informació adequat.

1. ANÀLISI I CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE LLARGA DISTÀNCIA. Particularitats de l’transport internacional. Operadors específics de l’transport internacional. Marc jurídic de l’transport internacional.

2. OPERATIVA DEL TRANSPORT INTERNACIONAL. Els diferents modes de transport i les seves característiques: carretera, ferrocarril, marítim, fluvial, aeri, multimodal. Comparativa de la manera de transport en relació a la seva rapidesa, capacitat, seguretat, cost i tipus de mercaderia. Aspectes tècnics de l’transport: vehicles i limitacions. Especial: mercaderies perilloses (MMPP), peribles, animals vius, consolidació i grupatge. Criteris de selecció de modes de transport. Criteris de selecció d’altres mitjans logístics (embalatge, emmagatzematge, manipulació, despatx duaner, segur). Formes de comercialització de l’transport en les diverses maneres. Normatives reguladores en els diferents modes de transport.

3. PLANIFICACIÓ D’OPERACIONS DE TRANSPORT DE Mètodes de planificació i distribució de càrregues en transport internacional. Xarxes i infraestructures de transport a nivell europeu i internacional. Les plataformes intermodals. Planificació i selecció de rutes i manera / s de transport. Costos en les operacions de transport internacional. Analitzar diferents combinacions de rutes i mitjans de transport per a diferents tipus de Calcular el cost d’operacions de transport multimodal internacional aplicant els elements que garanteixen la integritat de les mercaderies en els diferents Gestionar la documentació necessària per a operacions de transport multimodal. ales que poden produir-se en el servei de Utilitzar correctament els sistemes informàtics de gestió, informació adequat ..

UNITAT DIDÀCTICA 1.
ANÀLISI I CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS D’UNITAT DIDÀCTICA

2. OPERATIVA DEL TRANSPORT INTERNACIONAL. Els diferents modes de transport i les seves característiques: carretera, ferrocarril, capacitat, Especial: mercaderies perilloses (MMPP), peribles, animals vius, Criteris de selecció d’altres mitjans logístics (embalatge, emmagatzematge, Formes de comercialització de l’transport en les diverses maneres.

3. PLANIFICACIÓ D’OPERACIONS DE TRANSPORT DE Mètodes de planificació i distribució de càrregues en transport internacional. Xarxes i infraestructures de transport a nivell europeu i internacional.
6. Tarifes i preus segons els modes de transport.
7. Interpretació dels Incoterms en relació a la planificació d’operacions de transport internacional.

4. GESTIÓ DOCUMENTAL BÀSICA D’OPERACIONS DE TRANSPORT INTERNACIONAL.
1. Documentació pròpia de la mercaderia en exportacions i importacions.
2. Documentació de transport segons la manera.
3. Documentació de protecció jurídica
4. Documentació de trànsit de les mercaderies.
5. Procediment administratiu duaner.

5. CONTROL I SEGURETAT AL TRANSPORT INTERMODAL DE MERCADERIES.
1. Seguretat de la mercaderia en el transport intermodal: Obligacions empresa transportista i els agents implicats.
2. Protecció física i jurídica de la mercaderia.
3. Preparació de la mercaderia: protecció física: envasos i embalatges
4. Normalització, certificació i homologació dels envasos i embalatges
5. Criteris de selecció d’embalatges segons mitjà de transport
6. Unitats de càrrega i transport: paletització i contenerització
7. Manipulació i estiba de mercaderies
8. Etiquetatge i senyalització de mercaderies
9. Identificació electrònica d’embalatges
10. Transports de naturalesa específica animals vius, altres.
11. Aplicacions informàtiques en la distribució espacial en la càrrega de mercaderies
12. Gestió d’incidència o sinistre en el transport internacional i intermodal.
13. Atenció de sinistres: comunicació reclamació de danys.
14. Actuacions correctores.

6. Aplicacions informàtiques de gestió, INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL EN LES OPERACIONS DE TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES.
1. Aplicacions de seguiment, registre, comunicació i informació sobre recorregut i situació de la mercaderia: correu electrònic, Internet, sistema d’informació
2. EDI, GPS, altres
3. Alimentació i manteniment de bases de dades en relació a el servei de transport internacional.
4. Sistemes d’informació i comunicació amb clients web, correu electrònic, fax. Tarifes i preus segons els modes de transport. Interpretació dels Incoterms en relació a la planificació d’operacions internacional.

4. GESTIÓ DOCUMENTAL BÀSICA D’OPERACIONS DE TRANSPORT INTERNACIONAL. Documentació pròpia de la mercaderia en exportacions i importacions. Documentació de transport segons la manera. Documentació de protecció jurídica de la mercaderia. Documentació de trànsit de les mercaderies. Procediment administratiu duaner.

5. CONTROL I SEGURETAT AL TRANSPORT INTERMODAL DE MERCADERIES. Seguretat de la mercaderia en el transport intermodal: Obligacions empresa transportista i els agents implicats. Protecció física i jurídica de la mercaderia. Preparació de la mercaderia: protecció física: envasos i embalatges Normalització, certificació i homologació dels envasos i embalatges ó d’embalatges segons mitjà de transport Unitats de càrrega i transport: paletització i contenerització Manipulació i estiba de mercaderies Etiquetatge i senyalització de mercaderies Identificació electrònica de embalatges Transports de naturalesa específica: mercaderies peribles, perilloses, animals vius, altres. Aplicacions informàtiques en la distribució espacial en la càrrega de mercaderies Gestió d’incidència o sinistre en el transport internacional i intermodal. Atenció de sinistres: comunicació, aportació de documentació, reclamació de danys. Actuacions correctores.

6. Aplicacions informàtiques de gestió, INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL EN LES OPERACIONS DE TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES. seguiment, registre, comunicació i informació sobre recorregut i situació de la mercaderia: correu electrònic, Internet, sistema d’Alimentació i manteniment de bases de dades en relació a el servei de
nal. Sistemes d’informació i comunicació amb clients web, correu electrònic, Interpretació dels Incoterms en relació a la planificació d’operacions.

4. GESTIÓ DOCUMENTAL BÀSICA D’OPERACIONS DE Documentació pròpia de la mercaderia en exportacions i importacions.

5. CONTROL I SEGURETAT AL TRANSPORT Seguretat de la mercaderia en el transport intermodal: Obligacions de la Preparació de la mercaderia: protecció física: envasos i embalatges Normalització, certificació i homologació dels envasos i embalatges: mercaderies peribles, perilloses, Aplicacions informàtiques en la distribució espacial en la càrrega de mercaderies Gestió d’incidència o sinistre en el transport internacional i intermodal. , Aportació de documentació.

6. Aplicacions informàtiques de gestió, INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL EN LES OPERACIONS DE seguiment, registre, comunicació i informació sobre recorregut i situació de la mercaderia: correu electrònic, Internet, sistema d’Alimentació i manteniment de bases de dades en relació a el servei de sistemes d’informació i comunicació amb clients web, correu electrònic.

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí