FORMACIÓ OCUPACIONAL

Soldadura oxigas i soldadura mig/mag

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Soldadura oxigas i soldadura mig/mag
Curs ID
FMEC0210
Campus
Manresa Oficis
Modalitat
Ocupacional
Hores
600 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Definir els processos de soldeo i projecció tèrmica per oxigás, determinant fases, operacions, equips, útils, etc., atenent a criteris econòmics i de qualitat, complint amb les normes de Prevenció de Riscos Laborals i protecció del medi ambient. Soldar amb oxigás xapes, perfils i tubs de diferents materials, de manera que es compleixin les especificacions i normes de Prevenció de Riscos Laborals i protecció del medi ambient. Projectar amb oxigás diferents materials metàl·lics i no metàl·lics, de manera que es compleixin les especificacions i normes de Prevenció de Riscos Laborals i protecció del medi ambient.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Denominació: Soldadura oxigás i soldadura MIG/MAG.
Codi: FMEC0210
Família professional: Fabricació Mecànica
Àrea professional: Construccions Metàl·liques
Nivell de qualificació professional: 2
Qualificació professional de referència: FME035_2 Soldadura (RD 295/2004, de 20 de febrer)
Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de
professionalitat:

UC0098_2 : Realitzar soldadures i projeccions tèrmiques per oxigás.
UC0101_2: Realitzar soldadures amb arc baix gas protector amb elèctrode
consumible (MIG/MAG) i projeccions tèrmiques amb arc.
Resum del continguts:

Fonaments de soldadura
Introducció
Normatives internacionals més usuals
Concepte de soldabilidad
Classificació, aplicació i soldabilidad dels metalls ferris i no ferris
Dimensions comercials per a xapes, perfils i tubs
Estudio de la deformació plàstica dels metalls
Tipus i característiques del metall basi i del metall d’aportació
Balanç tèrmic dels processos de soldeo
Zones de la unió soldada
Velocitat de refredament de la soldadura
Precalentamiento
Dilatacions, contraccions, deformacions i tensions produïdes en la soldadura. Causes, conseqüències i correcció
Tipus i aplicació dels tractaments tèrmics postsoldadura
Especificacions d’un procediment de soldadura. Paràmetres de soldeo a tenir en compte
Resum

Processo de soldeig per oxigàs
Introducció
Característiques de l’equip de soldeo oxigás, descripció d’elements i accessoris
Característiques i propietats dels gasos emprats en el soldeo oxigás. Pressions i regulació dels gasos. Embotellat dels gasos
Característiques i aplicacions dels diferents tipus de flama. Encès, regulació i apagat de la flama. Zones de la crida
Instal·lació, posada a punt i maneig de l’equip de soldeo per oxigás
Manteniment de primer nivell de l’equip de soldeo per oxigás
Variables a tenir en compte en el soldeo oxigás
Tècniques de soldeo per soldeo oxigás
Selecció de paràmetres de soldeo
Aplicació pràctica de soldeo oxigás de xapes, perfils i tubs d’acer al carboni
Resumeixen

Inspecció de les unions soldades
Introducció
Codis i normes d’inspecció
Inspecció visual abans, durant i després de la soldadura
Tipus i detecció de defectes interns i externs de la soldadura. Causes i correccions
Assajos no destructius usats per a la detecció d’errors de soldadura: tipus, descripció, tècnica, etapes i desenvolupament de cada assaig. Interpretació de resultats
Utilització de cada assaig per a la localització de diferents defectes
Procés de projecció tèrmica per oxigás
Introducció
Fonaments de la projecció tèrmica
Característiques de l’equip de projecció tèrmica per oxigás. Descripció d’elements i accessoris
Metall basi i metalls d’aportació
Preparació de la superfície a recobrir
Variables a tenir en compte en la projecció tèrmica
Aplicacions típiques
Inspecció visual. Detecció i anàlisi de defectes
Resumeixen

Normativa de Prevenció de Riscos Laborals i mediambientals en la soldadura i projecció tèrmica
Introducció
Tècniques i elements de protecció. Avaluació de riscos
Gestió mediambiental. Tractament de residus
Aspectes legislatius i normatius

ÀMBIT PROFESSIONAL

Desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses, tant per compte d’altri, com de forma autònoma, dedicades a la fabricació, muntatge o reparació de construccions metàl·liques, instal·lacions i productes de fabricació mecànica.

Sectors productius:

Aquest certificat se situa en el sector d’indústries de Fabricació mecànica i instal·lacions a l’àrea de fabricació, muntatge i reparació.
Ocupacions o llocs de treball relacionats:

7312.1145 Soldador per TIG
7312.1033 Oxicortador, a mà
7312.1015 Tallador de metalls per plasma, a mà Soldadores i oxicortadores
7312.1024 Operadors de projecció tèrmica
7312.1118 Soldadores per arc elèctric, en general.
7312.1136 Soldadores per resistència elèctrica.
7312.1082 Soldadores de canonada i recipients d’alta pressió.
7312.1060 Soldadores d’estructures metàl·liques pesades.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

Una vegada finalitzats i aprovats tots els exàmens del curs, d’acord a la valoració realitzada pel tutor o tutora assignat/a, es rebrà el corresponent Diploma on s’acreditaran els coneixements adquirits així com la realització i el grau d’aprofitament dels mateixos.

Una vegada finalitzats i aprovats tots els exàmens del curs, d’acord a la valoració realitzada pel tutor o tutora assignat/a, es rebrà el corresponent Diploma on s’acreditaran els coneixements adquirits així com la realització i el grau d’aprofitament dels mateixos.

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí