FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

ONLINE – Telemàrqueting

Fundació EMI Manresa > Online > ONLINE – Telemàrqueting
Curs ID
EMIONLINE0004
Campus
Campus virtual
Modalitat
Contínua - Subvencionada
Hores
25 hores
Mètode
Distància

Aquest curs es realitzarà a través de la nostra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, on trobaràs perfectament estructurat el material didàctic del curs així com un itinerari formatiu que t’ajudarà a assolir els objectius del curs amb la comoditat de sistema de formació on-line.

  • Conseguir alcanzar el público objetivo para la venta del producto o del servicio.
  • Aumentar las ventas ofreciendo una atención personalizada.
  • Adquirir los conocimientos necesarios para crear distribución, captar y fidelizar clientes, utilizando herramientas informáticas como el mailing y las páginas web.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UD1. Conceptos básicos de marketing.

1.1. Introducción.
1.2. Conceptos del Marketing.
UD2. Creación de listas de distribución para la captación de clientes.

2.1. Listas de distribución.
UD3. Programas de fidelización de clientes.

3.1. ¿Por qué son diferentes las empresas de servicios?.
3.2. Dificultades para gestionar la calidad en el servicio.
3.3. Costo de calidad y falta de calidad.
3.3. 1. Costo de pérdida de clientes y necesidad de retenerlos.
3.4. Gestión de la calidad: Asunto de método.
3.5. Ejemplo de gestión de calidad en el servicio.
UD4. Realización de estudios sobre clientes potenciales.

4.1. La investigación de mercados.
4.2. Las fuentes de información.
4.3. El trabajo de campo.
4.4. La muestra y la selección de los encuestados.
4.5. Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa.
4.6. Técnicas de preguntas en las investigaciones.
4.7. Los métodos de investigación por encuestas (I).
4.8. La experimentación y el marketing de prueba.
UD5. Programas de atención al cliente y técnicas de venta.

5.1. La exigencia del cliente.
5.2. El cliente: aspectos a destacar.
5.3. La percepción de calidad.
5.4. Gestión de la calidad total.
5.5. El cliente es el rey.
5.6. Estrategias.
UD6. Mailing a través de internet.

6.1. La planificación.
6.2. La estrategia.
6.3. El formato del mensaje.
6.4. Los elementos de un E-Mail.
6.5. Medición de los resultados.
UD7. Páginas web en internet.

7.1. La Revolución de Internet.
7.2. Internet en la empresa.
7.3. Consideraciones previas a la presencia en Internet.
7.4. Definición de objetos y puesta en marcha.
UD8. Marketing en Internet.

8.1. Definición de Marketing Online.
8.2. El mercado virtual.
8.3. Los grupos de clientes.
8.4. Estrategias para el Marketing en Internet.
8.5. Elementos del Marketing Mix: Producto, Precio, Promoción y Plaza o Distribución.
8.6. Medios de difusión Online.
8.7. La personalización.

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Si t'interessa aquest curs ONLINE

Apunta't aquí