FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

Photoshop Avanzado

Fundació EMI Manresa > Online > Photoshop Avanzado
Curso ID
EMI0505
Campus
Modalidad
Horas
Método

Este curso se realizará a través de nuestra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, donde encontrarás perfectamente estructurado el material didáctico del curso así como un itinerario formativo que te ayudará a alcanzar los objetivos del curso con la comodidad de sistema de formación on-line .

  • Ampliar el conocimiento del usuario sobre el programa en su versión cs6.
  • Profundizar en el aprendizaje de las posibilidades que ofrece este programa de diseño líder, como la personalización del entorno, la gestión de bridge, el trabajo con capas, los efectos y estilos, las técnicas de retoque, los modos de color y calibrado, la animación o la optimización del programa, entre otros aspectos.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

UD1. El color.

1.1. Profundidad de Color.
1.2. Modos y Gama de Color.

UD2. Herramientas de modificación.

2.1. De Retoque.
2.2. De Transformación.
2.3. Ajustes de Imagen.

UD3. Canales.

3.1. Tipos de Canales.
3.2. Cómo se trabaja con canales.

UD4. Las máscaras.

4.1. Introducción.
4.2. Máscara de capa.
4.3. Máscara Vectorial.

UD5. Los trazados.

5.1. Trazados y formas vectoriales.
5.2. Panel de trazados.
5.3. Entender los trazados.
5.4. Características.
5.5. Transformar trazados.

UD6. Panel de acciones.

6.1. Funcionamiento del panel acciones.
6.2. Cómo crear una acción.
6.3. Deshacer acciones y rectificar.

UD7. El 3D.

7.1. Funciones de 3D.
7.2. Crear Objeto 3D.
7.3. Interfaz 3D.
7.4. Elementos de los objetos 3D.
7.5. Trabajo con objetos 3D.
7.6. Interpretar y Rasterizar.

UD8. Camera RAW.

8.1. Introducción al camera RAW.
8.2. Interfaz de Camera RAW y Parámetros.

UD9. Edición de vídeo en CS.

9.1. Novedades de Edición de video en CS6.
9.2. Espacio de trabajo.
9.3. Insertar y ajustar video.
9.4. Edición de Video.
9.5. Interpretar el video.

Soluciones.

METODOLOGÍA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Descubre más cursos

Cursos ONLINE

Te interesa este curso ONLINE

¿Quieres más información?