FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

ONLINE – Elements, eines i equips per a la connexió d’equips elèctrics i electrònics

Fundació EMI Manresa > Online > ONLINE – Elements, eines i equips per a la connexió d’equips elèctrics i electrònics
Please install and activate the "Woocommerce" plugin before using this item.
Curs ID
CT2527
Campus
Campus virtual
Modalitat
Bonificada
Hores
35 hores
Mètode
Distància

Aquest curs es realitzarà a través de la nostra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, on trobaràs perfectament estructurat el material didàctic del curs així com un itinerari formatiu que t’ajudarà a assolir els objectius del curs amb la comoditat de sistema de formació on-line.

  • Identificar i preparar el material, eines i equip necessaris per a la connexió d’equips elèctrics i electrònics, descrivint-ne les principals característiques i funcionalitat Reconèixer i classificar els procediments de soldadura (per ona, aire, manual, entre d’altres) utilitzats en un equip elèctric o electrònic en funció de la seva aplicació i característiques elèctriques i físiques.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

1. Elements i components d’un equip elèctric o electrònic.

2. Connectors i terminals: tipus, característiques i aplicacions. Normalització.

3. Cables. Tipus i característiques. Normalització.

4. Eines elèctriques i manuals per a la connexió i conectorizado.

5. Materials auxiliars. Elements de fixació i etiquetatge: brides, tancaments de torsió, elements passa cables, abraçadores, cintes, etc.

6. Soldadures. Tipus.

7. Equips de protecció i seguretat.

8. Normes de seguretat.

9. Normes mediambientals

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Si t'interessa aquest curs ONLINE

Apunta't aquí