CURS SUBVENCIONAT TREBALLADORS, ERTOS I AUTONOMS

AUTÒMATS PROGRAMABLES

Fundació EMI Manresa > Online > AUTÒMATS PROGRAMABLES
Formació per treballadors en actiu, ERTOS i autònoms

CURS SUBVENCIONAT

Curs ID
ELEE018PO
Campus
Campus virtual
Modalitat
Contínua - Subvencionada
Hores
60 hores
Mètode
Distància

Programes de formació professional per a l’ocupació 100% subvencionats, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en actiu, promoguts pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.

 

Aquest Curs ELEE018PO autòmats programables (SECTOR: METALL) li prepara per Aplicar els autòmats programables a la gestió de projectes podent treballar dins de la Família Professional d’Electricitat i Electrònica i més concretament dins de l’Sector Metall

A qui va dirigit:

Aquest Curs SEPE ELEE018PO autòmats programables (SECTOR: METALL) està dirigit a totes aquelles persones de la Família Professional d’Electricitat i Electrònica i més concretament de l’Sector Metall que vulguin especialitzar-se en aquesta matèria.

Objectius d’aquest curs subvencionat Cursos Per Treballadors Autòmats Programables (sector: Metall) Elee018po:

Aplicar els autòmats programables a la gestió de projectes.

titulació:

Titulació de ELEE018PO autòmats programables (SECTOR: METAL) amb 60 hores

RESUM

Aquest CURS GRATUÏT PER A TREBALLADORS ELEE018PO autòmats programables (SECTOR: METALL) li ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Electricitat i Electrònica. Amb aquest CURS GRATUÏT ELEE018PO autòmats programables (SECTOR: METALL) l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins de l’Sector Metall Aplicar els autòmats programables a la gestió de projectes. Aquesta Formació de ELEE018PO autòmats programables (SECTOR: METALL) no consumeix crèdit de la seva Empresa i no requereix de l’autorització d’aquesta.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

1. ESTRUCTURA, MANEIG I INSTAL·LACIÓ DELS autòmats programables:
1.1. Arquitectura interna d’un autòmat:
1.1.1. Introducció.
1.1.2. Blocs essencials d’un autòmat.
1.1.3. Unitat central de procés, CPU.
1.1.4. Memòria de l’autòmat.
1.1.5. Interfases d’entrada i sortida.
1.1.6. Font d’alimentació.
1.2. Cicle de funcionament d’un autòmat i control en temps real:
1.2.1. Introducció.
1.2.2. Maneres d’operació.
1.2.3. Cicle de funcionament.
1.2.4. Revisions de el sistema.
1.2.5. Temps d’execució i control en temps real.
1.2.6. Elements de procés ràpid.
1.2.7. Processament ràpid de programes.
1.2.8. Comptador d’alta velocitat.
1.2.9. Entrades detectores de flanc.
1.3. Instal·lació i manteniment d’autòmats programables:
1.3.1. Introducció.
1.3.2. Fase de projecte amb autòmats programables.
1.3.3. Selecció de l’autòmat.
1.3.4. Fase d’instal·lació.
1.3.5. Fixacions i condicions mecàniques.
1.3.6. Espais de ventilació.
1.3.7. Distàncies de seguretat elèctrica.
1.3.8. Condicions ambientals.
1.3.9. Compatibilitat electromagnètica.
1.3.10. Alimentació i proteccions.
1.3.11. Distribució i cablejat intern de l’armari de control.
1.3.12. Cablejat extern.
1.3.13. Disseny i instal·lació de programari.
1.3.14. Fiabilitat de les instal·lacions amb autòmats.
1.3.15. Manteniment d’instal·lacions amb autòmats.
2. LLENGUATGES I PROGRAMES EN ELS AUTÒMATS PROGRAMABLES:
2.1. Disseny d’automatismes lògics:
2.1.1. Introducció.
2.1.2. Models i funcions de transferència.
2.1.3. Automatismes combinacionals i seqüencials.
2.1.4. Disseny d’automatismes combinacionals.
2.1.5. Disseny d’automatismes seqüencials.
2.1.6. GRAFCET: Resum històric.
2.1.7. Disseny basat en GRAFCET.
2.1.8. GRAFCET: Elements de base i regles d’evolució.
2.1.9. GRAFCET: Exemple de disseny.
2.1.10. Macroetapas i representació en detall.
2.1.11. Estructures bàsiques de l’GRAFCET.
2.1.12. Diagrames de flux i diagrames GRAFCET.
2.1.13. Etapes inicials, preposicionamiento i alarmes.
2.1.14. Posades en marxa i parades: GEMMA.
2.1.15. Mètode general de disseny basat en GEMMA.
2.1.16. Aturades d’emergència.
2.1.17. Exemple de disseny.
2.2. Programació de l’autòmat:
2.2.1. Introducció.
2.2.2. Representació de sistemes de control.
2.2.3. Descripcions literals.
2.2.4. Identificació de variables i assignació d’adreces.
2.2.5. Llenguatges de programació.
2.2.6. Llenguatges booleans i llista d’instruccions.
2.2.7. Diagrames de contactes.
2.2.8. Plànol de funcions.
2.2.9. Llenguatges d’alt nivell.
2.3. Programació de blocs funcionals:
2.3.1. Introducció.
2.3.2. Blocs seqüencials bàsics.
2.3.3. Blocs funcionals d’expansió.
2.3.4. Instruccions especials.
2.4. Estructures de programació:
2.4.1. Introducció.
2.4.2. Programació lineal.
2.4.3. Programació estructurada.
2.4.4. Programació multitasca.
2.4.5. Tasques ràpides i interrupcions.
2.4.6. Parametrització de mòduls funcionals.
2.4.7. Programació de processadors perifèrics intel·ligents.
2.5. Programació en STEP-7:
2.5.1. Introducció a Step7.
2.5.2. Estructura interna d’un S7-200.
2.5.3. Adreçament.
2.5.4. Estructura d’un programa i mòduls de S7-200
2.5.5. Operacions combinacionals.
2.5.6. Operacions de memòria.
2.5.7. Operacions de temps.
2.5.8. Operacions amb comptadors.
2.5.9. Operacions de comparació.
2.5.10. Operacions aritmètiques.
2.5.11. Operacions entre blocs.
2.5.12. Relacions entre blocs.
3. EXEMPLES BÀSICS DE PROGRAMACIÓ:
3.1. Introducció.
3.2. Identificació d’entrades i sortides.
3.3. Programes amb operacions combinacionals.
3.4. Programes amb comptadors.
3.5. Programes amb operadors de comparació.
3.6. Programes amb operadors de memòria.
3.7. Programes amb temporitzadors.
3.8. Exemple: Màquina empaquetadora.
3.9. Exemple: Màquina mescladora.

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Descobreix més cursos

Cursos ONLINE

T'interessa aquest curs ONLINE

Vols més informació