FORMACIÓ OCUPACIONAL

Anglès professional per a la logística i el transport

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Anglès professional per a la logística i el transport
Curs ID
MF1006_2
Campus
Barcelona
Modalitat
Ocupacional
Hores
90 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Pertanyent a el Certificat de Professionalitat ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA DISTRIBUCIÓ (COMLO0209)

Objectius:

Interpretar la informació, línies i arguments d’un discurs oral, formal i i presencial o retransmès, d’una operació
logística internacional.
Obtenir i interpretar dades i informació específica de diferents documents i fonts d’informació de transport internacional fent un ús esporàdic de l’diccionari.
Produir missatges orals amb fluïdesa, detall i claredat, fixant condicions de les operacions.
Redactar i emplenar informes i documents propis de la logística i transport internacional aplicant criteris de correcció formal, lèxica, ortogràfica i sintàctica.
Conversar amb fluïdesa i espontaneïtat manifestant opinions diverses, en diferents situacions, formals i informals, pròpies d’operacions logístiques i transport: visites de clients, gestions i negociació d’operacions amb
clients / proveïdors

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

Continguts

UNITAT DIDÀCTICA 1. EXPRESSIONS I ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES UTILITZADES EN LES OPERACIONS DE TRANSPORT I LOGÍSTICA EN ANGLÈS

1. Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb les operacions logístiques i de transport internacional
2. Estructures lingüístiques i lèxic habitual en les relacions amb clients / proveïdors de serveis de transport internacional
3. Expressions d’ús quotidià en empreses de transport i logística
4. Expressions per al contacte personal en operacions de transport i logística
5. Expressions fonètiques habituals
6. Comunicació no presencial: expressions a el telèfon a l’operativa de transport

internacional

UNITAT DIDÀCTICA 2. OPERATIVA ESPECÍFICA DE LOGÍSTICA I

TRANSPORT EN ANGLÈS

1. Terminologia de les operacions de serveis de logística i transport
2. Documentació pròpia d’operacions de transport i serveis logístics internacionals
3. Termes comercials, financers i econòmics
4. Condicions de transport
5. Formalització de documents de l’transport
6. Elaboració de documents i comunicació escrita en operacions de transport: correu electrònic, sms o altres
7. Procediments de trànsit

UNITAT DIDÀCTICA 3. ATENCIÓ D’INCIDÈNCIES EN ANGLÈS

1. Terminologia específica en les relacions comercials amb clients
2. Usos i estructures habituals en l’atenció a client / consumidor
3. Diferenciació d’estils formal i informal en la comu
4. Tractament de reclamacions o queixes dels clients / consumidors comunicació comercial oral i escrita, informal, sintàctica, proveïdors amb clients / proveïdors de serveis de transport internacional
3. Expressions d’ús quotidià en empreses de transport i logística
4. Expressions per al contacte personal en operacions de transport i logística
5. Expressions fonètiques habituals
6. Comunicació no presencial: expressions a el telèfon a l’operativa de transport internacional

UNITAT DIDÀCTICA 2. OPERATIVA ESPECÍFICA DE LOGÍSTICA I

TRANSPORT EN ANGLÈS

1. Terminologia de les operacions de serveis de logística i transport
2. Documentació pròpia d’operacions de transport i serveis logístics internacionals
3. Termes comercials, financers i econòmics
4. Condicions de transport
5. Formalització de documents de l’transport
6. Elaboració de documents i comunicació escrita en operacions de transport: correu electrònic, sms o altres
7. Procediments de trànsit

UNITAT DIDÀCTICA 3. ATENCIÓ D’INCIDÈNCIES EN ANGLÈS

1. Terminologia específica en les relacions comercials amb clients
2. Usos i estructures habituals en l’atenció a client / consumidor
3. Diferenciació d’estils formal i informal en la comu
4. Tractament de reclamacions o queixes dels clients / consumidors comunicació comercial oral i escrita, informal, sintàctica, proveïdors
5. Situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients
6. Simulació de situacions d’atenció a client i resolució de reclamacions amb fluïdesa i naturalitat
7. Estructures sintàctiques i usos habituals en l’atenció telefònica
8. Reclamacions i formulació d’expressions en la gestió d’incidències, accidents i retards habituals en el transport
9. Documentació escrita en relació a imprevistos
10. Fórmules de persuasió i cortesia per a la resolució de reclamacions i incidències pròpies de la logística i transport internacional
11. Normes i usos socioprofessionals habituals en el transport internacional
12. Accidents, sinistres Salut i benestar Servici
13. Mecànica Avaries

UNITAT DIDÀCTICA 4. COMERCIALITZACIÓ DE SERVEIS DE TRANSPORT EN ANGLÈS

1. Interacció entre les parts: presentació inicial de posicions, arguments, preferències comparacions i estratègies de negociació
2. Fórmules per a l’expressió i comparació de condicions de servei: preu, descomptes i recàrrecs entre d’altres
3. Tipus de vehicles Terminis de lliurament
4. Condicions de transport i maneres de pagament
5. Elements socioprofessionals més significatius en les relacions amb clients / proveïdors estrangers
6. Diferenciació d’usos, convencions i pautes de comportament segons aspectes culturals dels interlocutors
7. Aspectes de comunicació no verbal segons
8. Simulació de processos de negociació amb clients / proveïdors de serveis de transport
9. Presentació de productes / serveis
10. Simulació de situacions comercials habituals amb clients: presentació de productes / serveis, entre d’altres

UNITAT DIDÀCTICA 5. COMUNICACIÓ COMERCIAL ESCRITA EN ANGLÈS

1. Estructura i terminologia habitual en la documentació comercial bàsica
2. Ompliment de documentació comercial bàsica en anglès
3. Redacció de correspondència comercial
4. Estructura i fórmules habituals en l’elaboració de documents de comunicació interna a l’empresa en anglès
5. Elaboració d’informes i presentacions comercials en anglès
6. estructur

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí